Escríbenos Dónde estamos
Mándanos un mailMándanos un mail
Haz click en:Copiar mailoAbrir mail
Mail copiado
Menu
Teléfonocómo llegar

Model 233. Declaració informativa per despeses jardins d'infants/centres d'educació inf.autoritzats.

Publicado: 18 de Enero de 2019

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals del Estat per a 2018 modifica l'article 81 de la Llei del IRPF, establint que l'import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es pugui incrementar fins a en 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

L'apartat 5 del esmentat article 81 estableix l'obligació d'informació que han de complir els jardins d'infants o centres infantils, obligació desenvolupada per l'apartat 9 del article 69 del Reglament del IRPF.

Partint d'aquesta habilitació, s'aprova el model 233 de DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN JARDINS D'INFANTS O CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS, a presentar el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent al any immediatament anterior.

Excepcionalment per a 2018 el termini de presentació serà el comprès entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

Consisteix en què, les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a en 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de custòdia en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

L'any en què el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció pel que fa a les despeses en què s'ha incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.


haz clic para copiar mailmail copiado